เว็บไซต์
โทรศัพท์
ไปรษณีย์

วิธีการร้องเรียนทางไปรษณีย์

การร้องเรียนทางไปรษณีย์สามารถดำเนินการได้ โดยลงชื่อผู้ร้องเรียน ที่อยู่ โทรศัพท์ (หรือโทรศัพท์ใกล้บ้านที่ติดต่อได้) ผู้ถูกร้องเรียน และเหตุที่ร้องเรียน หากต้องการปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนขอให้ระบุในเอกสาร ซึ่งทางกรมจะรักษาเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

โดยให้ส่งเอกสารร้องเรียนไปยัง

ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900