ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
เนื่องจากเป็นช่วงทดลองใช้ระบบงาน หากมีข้อบกพร่องประการใดทางผู้ให้บริการต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์


 1. เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเปิดใช้ระบบงาน หากพบปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อนางสาวณิชานันท์ เชื้อโคกสูง โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5502 สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ หรือนายประพันธ์พงษ์ คงศรีรอด โทร 02 561 4292-3 ต่อ 5754 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบงานสวนป่าออนไลน์ มีดังนี้
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบงานสวนป่าออนไลน์ ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
  2. เบราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome

ระเบียบ / กฎหมาย


 1. ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบหนังสือรับรอง แบบใบสำคัญ แบบใบอนุญาตและแบบต่างๆ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561
 2. กฎกระทรวงการขอและการออกใบสำคัญรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน พ.ศ.2561
 3. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ.2561
 4. กฎกระทรวงการข้อขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรังรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ.2561
 5. ระเบียบกรมป่าไม้ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.สวนป่า และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563