ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (e-Tree) ได้ที่ ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ โทร.02-5614292 ต่อ 5553

ข่าวประชาสัมพันธ์


  1. พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่8) ​พ.ศ. 2562
  2. ช่องทางการติดต่อเมื่อพบปัญหา การใช้งานระบบไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (e-Tree) โทรศัพท์ 1310 กด 3 หรือ 02-5614292 - 3 ต่อ 5502 และ 5621 โทรสาร 02-5799595
  3. ตัวอย่างแบบฟอร์มการลงทะเบียนต้นไม้
  4. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (e-Tree) มีดังนี้
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ (e-Tree) ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
    2. เบราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome